Parcelacija/Preparcelacija

Parcelacija/Preparcelacija je geodetska radnja kojom se na jednoj ili više katastarskih parcela obrazuje jedna ili više građevinskih parcela – vrši se cepanje ili spajanje katastarskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i urbanističkim projektom sa ciljem zadovoljavanja uslova za formiranje građevinske parcele. Izvršava se na zahtev vlasnika zemljišta od strane ovlašćene geodetske kuće.