Geodetski snimak objekta

Geodetski snimak objekta/vodova je grafički prikaz faktičkog stanja na terenu gde se snimaju objekti, podzemni i nadzemni vodovi, priključci, ograde, putevi, visinska predstava terena…Neophodan je kada objekta nije ucrtan u katastar nepokretnosti u merama i granicama koje odgovaraju stanju na terenu. Tadi se za potrebe upotrebne dozvole, ozakonjenja (legalizacije), uknjižbe objekta i ostvarivanja stvarnih prava, itd. osnova postupka legalizacije i tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanja objekta u katastru nepokretnosti.